• +421 917 173 752

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Pre každého klienta je dôležitý čas vybavenia stavebného povolenia a preto, aby sme skrátili dĺžku trvania stavebného konania si vždy pozrieme miesto realizácie a na úrade overíme čo všetko daný úrad vyžaduje.

PROJEKTE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

 

V projekte pre stavebné povolenie je zahrnutý aj zastavovací plán, kde sa jedná o zobrazenie celkovej situácie stavby s vyznačením hraníc pozemkov, ich parcelných čísel, podzemných sietí, prípojok či ochranných pásiem.

 

VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY

 

Po získaní všetkých vyjadrení, spracovanou projektovou dokumentáciou ešte nemáte právoplatné stavebne povolenie. Stavebné povolenie vydáva príslušný stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Stavebným úradom je od 1.januára 2003 obec. Stavebník podáva všetky žiadosti príslušnej obci v danom katastrálnom území. Je potrebné si dávať pozor na správne vyplnenie žiadosti, nakoľko nesprávne vyplnenie žiadosti oprávňuje stavebný úrad na pozdržanie stavebného konania a nechá vás žiadosti doplniť. Pre stavebníka to znamená len predlženie lehoty vydania rozhodnutia či je možne stavbu stavať alebo nie. Stavebník musí v takomto prípade odstrániť nedostatky v stanovenom termíne inak stavebný úrad konanie zastaví. Pred úplným vydaním rozhodnutia je projekt prerokovávaní s účastníkmi konania, ktorými sú stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke práva alebo práva na pozemky a stavby na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke práva alebo iné práva na tieto pozemky a stavby môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

  • spracovanou projektovou dokumentáciou
  • stavebník podáva všetky žiadosti príslušnej obci
  • účastníkom konania je aj osoba, ktorá bude vykonávať stavebný dozor a projektant
  • pozor na právoplatnosť stavebného povolenia
 

ÚČASTNÍKOM KONANIA

 

Účastníkom konania je aj osoba, ktorá bude vykonávať stavebný dozor a projektant. Stavebný úrad potom oznámi začiatok stavebného konania príslušným orgánom štátnej správy ako aj účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Upozorni ich, že námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada. Po tomto ústnom konaní stavebný úrad určí v stavebnom povolení záväzné podmienky uskutočňovania a používania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov. Pozor na právoplatnosť stavebného povolenia, ktoré stráca platnosť ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Je možne aby stavebný úrad v špeciálnych prípadoch určil dlhšiu lehotu na začatie stavby.